Make your own free website on Tripod.com

ศาสนาสุเมเรียนโบราณ


ศาสนามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิตของชาวสุเมเรียน จะเห็นได้จากการที่พระเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในการปกครองและตำแหน่งสำคัญอื่นๆ สิ่งก่อสร้างที่สำคัญและใหญ่โตเรียกว่าซิกกูแรตก็มีส่วนเกี่ยวพันกับศาสนา  ชาวสุเมเรียนนับถือเทพเจ้าและเช่นเดียวกับคนสมัยโบราณทั้งหลาย ชาวสุเมเรียนมีเทพเจ้าบูชาหลายองค์ เทพเจ้าที่มีผู้เคารพบูชากันทั่ว ๆ ไป คือชามาช เทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์  อินลิล เทพเจ้าแห่งพายุและสายฟ้า  อิชต้า เทพีที่เป็นใหญ่ในหมู่เทพีฝ่ายหญิง พวกสุเมเรียนเปรียบเทียบเทพเจ้าต่าง ๆ ของตนว่าเป็นเทพเจ้าทั้งความชั่วและความดี เป็นต้นว่าชามาชเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ผู้ประทานความอบอุ่นและแสงสว่างแก่มนุษย์นั้นบางเวลาพระองค์อาจจะส่องแสงมาทำลายพื้นดินให้แตกระแหงและทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารให้เหี่ยวแห้งก่อนจะถึงเวลาผลิดอกออกผล อารยธรรมเมโสโปแตเมียในตอนต้น ๆ ยังไม่มีความเชื่อที่จะจำแนกเทพเจ้าแห่งความดีและความชั่วออกจากกันโดยเด็ดขาด จนมาถึงสมัยหลัง ๆ ต่อมา ศาสนาของพวกสุเมเรียนเป็นศาสนาของโลกปัจจุบันโดยเฉพาะ ชีวิตหลังความตายอุบัติขึ้นมา เฉพาะความฝันเท่านั้น สถานที่ซึ่งวิญญาณได้ไปสิงสถิตอยู่ชั่วอายุคนหรือมากกว่านั้นแล้วหายไป เรียกว่า ชีโอล ไม่มีใครจะคาดการณ์ได้ว่าตนจะฟื้นคืนชีวิตมาใหม่ในโลกหน้าและจะอุบัติขึ้นมาตลอดไปในฐานะที่ได้ประพฤติชั่วร้ายไว้ในโลกนี้ เมื่อคนเราตายลงไปอยู่ในหลุมฝังศพก็เป็นอันว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้ว เนื่องจากมีความเชื่อเช่นนี้พวกสุเมเรียนจึงไม่คำนึงถึงร่างของผู้ตายเลย ไม่มีการทำมัมมี่ศพ ไม่มีการสร้างที่ฝังศพอันวิจิตรพิสดารขึ้น ศพจึงถูกฝังอยู่ใต้พื้นบ้านโดยไม่ต้องใส่โลงพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้ไม่กี่ชิ้น