Make your own free website on Tripod.com

 
 
ศาสนาโซโรอัสเตอร์
ศาสดา
คัมภีร์
หลักคำสอนที่สำคัญ
พิธีกรรม
จุดหมายสูงสุด
นิกายสำคัญ
สัญสักษณ์

 


ศาสนาโซโรอัสเตอร์


     ศาสนาโซโรอัสเตอร์เป็นศาสนาสำคัญของอิหร่านยุคก่อนที่อิหร่านจะหันมานับถือ ศาสนาอิสลาม ในบริเวณห่างไกลความเจริญของอิหร่านปัจจุบันยังมีผู้นับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์อยู่ ชาวปาร์ซี ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากชาวอิหร่านยังคงนับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์อยู่ในปัจจุบัน
ศาสนาของอิหร่านยุคก่อนมีศาสนาโซโรอัสเตอร์ ไม่สามารถทรายได้โดยตรงเพราะ
ไม่มีแหล่งข้อมูลที่มีอายุเก่าแก่เกินกว่าศาสนาโซโรอัสเตอร์ด้วยเหตุนี้ จึงต้องศึกษาจากหลักฐาน
ทางอ้อมโดยยึดเอาเอกสารในยุคหลัง ๆ เป็นแนวทาง และโดยการเปรียบเทียบภาษาอิหร่านมี
ความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับภาษาในอินเดียภาคเหนือ ดังนั้น ประชาชนชาวอิหร่านกับ
ประชาชนในอินเดีย จึงมีบรรพบุรุษร่วมกันมาในอดีต เมื่อต่างก็สืบเชื้อสายมาจากชาวอารยัน
ศาสนาของชาวอารยันได้รับการศึกษาวิจัยจากเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของ
อิหร่านและของอินเดียซึ่งส่วนใหญ่จะศึกษาจากคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอิหร่าน และของอินเดียซึ่ง

ส่วนใหญ่จะศึกษาจากคัมภีร์อเวสตา ของอิหร่าน กับคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ในคัมภีร์ทั้ง 2 เล่ม
แสดงว่าทั้ง 2 ศาสนาเป็นศาสนาพหุเทวนิยม (Polytheism-ศาสนานับถือพระเจ้าหลายองค์) มีเทพ
เจ้าองค์อาทิ เช่น เทพเจ้ามิตรา ของ อินเดีย ในอิหร่านเรียกว่า เทพเจ้ามิธรา พิธีบูชาไฟเซ่นสังเวย
พระเจ้าด้วยเหล้าศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียเรื่องราวคล้าย ๆ กันอีกหลายเรื่อง ทั้งในศาสนาของอิหร่านและ
ของอินเดีย ในอิหร่านเรียกว่า เทพเจ้ามิธรา พิธีบูชาไฟเซ่นสังเวยพระเข้าด้วยเหล้าศักดิ์สิทธิ์ใน
อินเดียเรียกว่า โสม ในอิหร่านเรียกว่า โหม และยังมีเรื่องราวคล้าย ๆ กันอีกหลายเรื่อง ทั้งในศาสนา
ของอิหร่านและของอินเดียยุคพระเวท (ดูศาสนาฮินดู) ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเทพเจ้าของอารยันจำนวน
หนึ่ง เมื่อสมัยก่อน ค.ศ. 1380 ปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาระหว่างจักรพรรดิฮิทไท้ท์กับ กษัตริย์มิตันนี 
รายชื่อพระเจ้าของอารยันในสนธิสัญญาฉบับดังกบ่าวมีรายชื่อเทพเจ้ามิตรา พระวรุณ พระอินทร์ 
และนสัตยา ซึ่งเป็นเทพเจ้ามีอยู่ในคัมภีร์พระเวทของอินเดีย แต่เทพเจ้าเหล่านี้มีเพียงเทพเจ้ามิตรา
เท่านั้นในคัมภีร์อเวสตาของอิหร่านที่ถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นภูติผีส่วนเทพเจ้าวรุณหายไป 
และได้ชื่อใหม่ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าแนวความคิดทางศาสนาของอารยันเดิมในอิหร่านเริ่มเปลี่ยนแปลง
ชาวอารยันในอิหร่านซึ่งเรียกว่า ชาวอินเดีย-อิหร่าน ได้แบ่งพระเจ้าของตนออกเป็น
เทวะ (Daiva-เป็นคำในภาษาอินโด-อารยัน เช่นเดียวกับ คำว่า ดีอุส-Desu) ซึ่งหมายถึงทางสวรรค์ 
และอสูร ซึ่งเป็นเทพมีอำนาจเร้นลับ การแบ่งพระเจ้าเช่นนี้มีอยู่ในคัมภีร์พระเวท-ของอินเดีย 
ในเวลาต่อมาอสูรมีความสำคัญขึ้นมา ในภาษาสันสกฤต อสูร หมายถึง ภูติผีชนิดหนึ่ง เพราะมี
อำนาจร้ายกาจ แต่ในอิหร่านการวิวัฒนาการทางแนวความคิดสวนทางกับอินเดียกล่าวคือ อหุรา
(Ahura หรือ Asura = อสูร) ได้รับการสรรเสริญส่งเป็นเทพเจ้าสูงสุด

 
.